Om de opvoeding thuis en in kinderdagverblijf Het Kleinhuys goed op elkaar af te stemmen, is het belangrijk ruimte te hebben voor uitwisseling van verwachtingen en opvoedingsidee├źn. Via een kennismakingsgesprek informeren wij de ouders hoe wij in Het Kleinhuys werken met de ons toevertrouwde kinderen, en horen we graag van de ouders wat hun kindje thuis gewend is, hoe het de dag thuis doorbrengt en wat zijn/haar gewoontes zijn, zodat de overgangssituatie van thuis naar kinderdagverblijf zo geleidelijk mogelijk kan worden gemaakt. Ouders moeten vol vertrouwen en met een gerust gevoel hun kind in Het Kleinhuys kunnen brengen. Dit komt het welbevinden van het kind ten goede.

De wenperiode wordt altijd zodanig vormgegeven dat ouders hierin een stukje kunnen 'meelopen' in het dagelijkse ritme in de groep. Zo krijgen zij het beste inzicht in hoe het in Het Kleinhuys reilt en zeilt en hoe hun kindje zich daarin voegt. 

Activiteiten met ouders

Kinderdagverblijf Het Kleinhuys heeft een traditie waarin er gezamenlijk feest gevierd wordt. Ouders zijn daarbij van harte welkom. Bijvoorbeeld bij het Sint Jansfeest in de zomer, of tijdens de Kerstviering, welke we gezamenlijk vormgeven en waarbij we elkaar kunnen ontmoeten.

Gesprekken met ouders

Op verzoek van ouders zijn gesprekken altijd mogelijk. Er is ruimte om specifieke afspraken te maken over bijvoorbeeld speciale voeding of medicatie aan het kind of over een bepaalde pedagogische benadering. Uitwisseling tussen ouders en leidster over hoe het met het kind op het kinderdagverblijf gaat, vindt voornamelijk mondeling plaats bij het brengen en halen. Tijdens een mondeling gesprek is er meer en verfijnder uitwisseling mogelijk. Het Kleinhuys hecht veel belang aan dit specifieke nauwe contact met de ouders. Verder heeft elk kind een mentor. Deze leidster volgt de ontwikkeling van het kind op de voet.

Klein-Huyskrantje

Peiodiek komt "Het Klein Huyskrantje" uit, met daarin bijzonderhden over ons dagverblijf, aandachtspunten voor ouders, nieuwtjes, enzovoorts. We proberen dit kleine krantje minimaal 2 maal per kalenderjaar te laten uitkomen. Ook de oudercommissie kan in dit krantje een artikel plaatsen met wetenswaardigheden mbt de oudercommissie welke voor alle ouders van belang is. 

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in elk kindercentrum. De oudercommissie in Het Kleinhuys bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 ouders. Deze commissie heeft adviesbevoegdheden op het gebied van kwaliteit van de opvoeding, veiligheid en gezondheid, ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling, enzovoorts. Alle ouders kunnen met vragen en opmerkingen bij de oudercommissie terecht. De oudercommissie is aangesloten bij de BOINK (belangenvereniging ouders in de kinderopvang). Bij plaatsing van een kind in Het Kleinhuys krijgen de ouders via een eigen oudercommissie-brochure nadere informatie van en over de oudercommissie.IMG_0478IMG_3723